سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد حسن زاده نفوتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

مارن ها به دلیل ماهیت ساختمانی از جمله وجود ذرات ریز سیلت زیاد و رس کم و ترکیبات شیمیایی ژیپس، انیدریت و هالیت از پتانسیل بالایی برای ایجاد انواع فرسایش سطحی، شیاری، آبراهه ای، خندقی و توده ای برخوردارند . در این تحقیق فرض بر این است که بین اشکال و شدت فرسایش مارن ها با ویژگی های فیزیکی – شیمیایی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . برای دستیابی به این مهم، ابتدا از واحدهای مختلف مارنی و رخساره های مختلف فرسایش اعم از سطحی، شیاری و آبراهه ای نمونه برداری ش ده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها در آزمایشگاه تعیین گردید .
سپس میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مارن های با اشکال مختلف فرسایش به روش آزمون t مقایسه شد . نتایج نشان داد که مقادیر SO4, Cl, EC,SAR و K در فرسایش های سطحی، شیاری و آبراهه ای دارای اختلاف معنی دار هستند و سایر پارامترهای شیمیایی و تمامی خصوصیات فیزیکی در انواع مختلف فرسایش اختلاف نشان ن می دهند . این نتیجه حاکی از این است که پارامترهای مذکور در بروز و تشدید انواع فرسایش در مارن های مختلف منطقه مؤثرند