سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه السادات موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حیدر لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
هدف ازاین تحقیق نقش عوامل مدیریتی تأثیرگذار در توسعه پایدار گردشگری بناهای تاریخی و معماری سنتی استان یزد بود. گردشگری در مفهوم پایداری در برگیرنده پردازش معنایی خاص خود است.در این میان زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه های توسعه می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق علی ارتباطی می باشد. جامعه آماری کلیه کارشناسان و متخصصان گردشگری شاغل در نهادهای دولتی، مراکز گردشگری و دانشگاههای استان یزد بوده است برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو دسته آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. در بخش توصیفی شاخصهای آماری میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، درصد، درصد تجمعی استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی متغیرها از شاخص ضریب تغییرات (C.V) استفاده گردید. در بخش استنباطی رابطه متغیرها با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد بررسی قرار گرفت