سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

طی سالهای اخیر از گونه های خاص باکتری( بویژه انواع میله ای شکل) بمنظور پی جوئی ذخایر طلا در کشورهای استرالیا، چین و کانادا استفاده شده است که با توجه به روش آسان و ارزان قیمت آن در ردیابی فلزات گرانبها مورد توجه می باشد. در این تحقیق با استناد بر سوابق اکتشافی اندیس طلای تکمه داش(استان آذربایجان شرقی)، نمونه برداری ژئوشیمیایی و ژئومیکروبیولوژیکی از واحدهای رسی- مینرالیزه مناطق امید بخش عمل آمده و همزمان با سنجش کمی عیار طلا، محیط کشت مناسب جهت ارزیابی گونه های مختلف باکتری بویژه انواع مقاوم در برابر تغییرات محیطی آماده سازی گردیده است. نتایج بدست آمده از اندیس تکمه داش، گویای آن است که علیرغم رکود جمعیت غالب باکتری ها در هاله ژئوشیمیایی طلا و برخی از ترکیبات فلزی زیر گروهB، فراوانی گونه باسیلوس سروس(Bacillus Cereus) قابل توجه بوده و مکان هندسی کولونی های آن منطبق بر افق های رسی اطراف رگه مینرالیزه با عیار طلای بیش از ۳۰۰ میلی گرم در تن است.