سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علو
سارا عبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – کارشناس ایمنی هوایی، وزارت راه و ترابری

چکیده:

پس از رویداد سوانح و حوادث هوایی و در بررسی علل وقو ع آن ها معمولا تنها به سطحی ترین و آشکارترین عوامل توجه می گردد؛ در حالی که بر اساس مطالعات مختلف صورت گرفته در این حوزه، ً اساسا عوامل سطحی خود ناشی از ع وامل پنهان دیگری هستند که شناسایی آن ها به دقت و بررسی های موشکافانه تری نیاز داشته و در صورت رفع این ع وامل ریشه ای می توان از بروز بسیاری سوانح جلوگیری نمو د . یکی از مدل های تئوریک رایج برای بررسی علل ریشه ای سوانح مدل پنیر سوییسی است که خصوصیت بارز آن توجه به ابعاد پنهان در زنجیره عوامل منجر به سانحه می باشد . در این مقاله ابتدا مدل به طور کامل معرفی شده و کاربردهای آن در بررسی سوانح هوایی تشریح گشته است . از سوی دیگر با توجه به اینکه مطرح ساختن یک نظریه تئوریک با جزئیات محدود با عملی ساختن آن در دنیای واقعی بسیار متفاوت است، کاستی های این مدل و رویکردهای اجرایی آن نظیر HFACS در حوزه کاربردی، در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است