سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
فواد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
منیژه ممودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
چیا نیازی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
گردشگری روستایی یکی از شاخص های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های فراوان موجود در روستاها می تواند نقشی مهم و تعیین کننده در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای آنها، حفاظت از میراث های گوناگون طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی گردشگری غار قوری قلعه بر روستای قوری قلعه و ساکنان آن در استان کرمانشاه است. این روستا با توجه به جاذبه های منحصر به فرد خود سالیانه پذیرای هزاران گردشگر از اقصینقاط ک شور است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و برای درک بهتر موضوع علاوه بر مشاهدات مکرر میدانی و مصاحبه با ساکنین روستا جهت دستیابی به اطلاعات جامعتر تعداد ۵۰ پرسشنامه در میان ساکنان روستا به طور تصادفی پر شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در پژوهش حاضر از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنین، گردشگری اثرات اقتصادی مثبتی همچون ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمد را به همراه داشت و در ع ین حال باعث افزایش شدید قیمت زمین و سوداگری آن و کاهش تولیدات کشاورزی شده است. از لحاظ اجتماعی اثرات مثبت بسیار زیادی چون کاهش مهاجرت شهری- روستایی، بالا رفتن سطح آگاهی های مردم و بهبود مسکن را به همراه داشته است و نهایتاً از لحاظ زیست محیطی و کالبدی اثرات منفی همچون آلودگی منابع آب، تخریب باغات و جنگل ها، تغییر کاربری اراضی، تغییر الگوی مسکن را به همراه داشته است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری به ارائه راهکارها به منظور بهبود اثرات گردشگری بر ساکنان روستا و حتی منطقه پرداخته شده است.