سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

الهام فروغی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نظام بانکی کشور به عنوان متول ی تامین زیرساختارهای مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی در گـستره وسـ یع اقتـصاد ی، بایـ ستی پیـ شرو در راه انـداز ی و کاربرد تجارت الکترون یکی باشد . بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری می توانـد بـا حـذف روشـها ی سـنت ی هزینـه بـر منجـر بـه کارآیی بیشتر در انجام کارها و عمل یات بانک ی گردد . علیرغم سرما یه گذار یهای قابل توجه در ا ین زمینه، روند توسعه ابزارها و زیرسـ اختهای مـ ورد نیـ از تجارت الکترونیکی در بخش مال ی بس یار کند و محدود است ؛ زیرا بانکها ب یشتر برجنبه های فنی و تکنولوژیکی تغییر مدل کسب وکار خود تأکید داشـته و به وجوه نرم تغ ییرسازمانی توجه ننموده اند . تغییر مدل کسب وکار مبت نی بر مدیریت تغییر، بر افزایش قابلیتها برای تغییر و یادگیری تأکیـ د مـ ی کنـد، و شامل مواردی همچون استراتژی، فرآیندهای کسب و کار، ساختار ، فرهنگ ، تکنولوژی اطلاعات ، منابع انسانی و سیـستمهای مـدیریتی اسـت . در ایـ ن تحقیق با استفاده از تحل یل فاکتور اکتشافی، فاکتورهای مؤثر در روند تغییر مدل کسب و کار بانکها به مدل کسب و کار الکترونیکی اسـتخراج و تحل یـ ل شدند . بر اساس فاکتورها و شاخصها ی ارائه شده م ی توان عملکرد و اثربخشی بکارگیری راهکارهـا ی مـد یریت تغییـ ر و یـ ادگیری سـازمان ی را در مـس یر توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی و اندازهگیری نمود . بمنظور اعتبارسنجی نهایی مدل، از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است .