سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا بهمن نیا – معاون عملیات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

چکیده:

در این مقا له ، سعی شده است که پس از ارائه تعاریف و مفاهیم بنیادی " شبه حادثـه "١ و نـشان دادن جایگـاه بـسیار موثر آن در عملکرد سیستمهای مدیریتی HSE ، چارچوب سیستماتیک کاملی جهت پیاده سازی موفق فرآیند مـدیریت آن در سازمانها و صنایع مهم ارائه گردد . بدون شک استقرار کامل و م وثر این سیستم جدید در قالب روشـهای اجرایـی و برنامـه هـای تعریف شده بطور قابل ملاحظه ای خواهد توانست در شناسایی و بکارگیری پیش در آمدهایprecursor حـوادث تاثیرگـذار باشد . اگر » شبه حادثه « بعنوان فرصتی برای مطالعه و رفع اشتباهات و نواقص سیستم HSE و ابـزاری ار زان امـا مـوثر بـرای یادگیری سازمان تعریف شود ، مطمئنا " از بروز حوادث و آسیب های جدی وبحرانی پیشگیری خواهد شد . در این مقاله پـس از تشریح فرآیند مدیریت سیستماتیک شبه حادثه و ارائه مدل ریاضی اندازه گیری ارزش حاصـله از آن درشـرکت هـا ، ونیـز ارائـه تجربیات سازمانهای مهم در جهان، به عوامل کلیدی موفقیت آن در سازمانهای پیشرو پرداخته شده است . مسلما استقرار سیستم مدیریتی مبتنی بر شناسایی جامع و رفع کامل شبه حوادث هـای گـزارش شـده در صـنایع ، نیازمنـد تعهـد مـدیریت ارشـد ، مشارکت همه جانبه کارکنان وبرنامه های اصلاحی بموقع و موثر می باشد