سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اولیائی – دانشجوی دکترای خاکشناسی،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی ابطحی – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ریچارد جی هک – عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه گوئلف،کانادا

چکیده:

اکسیدهای آهن و به طور ویژه گئوتیت، هماتیت، لپیدوکروسیت، مگهمیت و مگنتیت فراوان ترین اکسیدهای فلزی در اکثر خاک ها هستند . این اکسیدها در دامنه ای از اشکال بی شکل تا کریستالی قرار
دارند که توسط عصاره گیرهای مختلف قابل جداسازی می باشند (۴) مطالعه و بررسی قابلیت مغناطیسی خاک روشی است ساده، ارزان، سریع و غیر مخرب در تعیین میزان و توزیع اکسیدهای مغناطیسی آهن خاک که روشی مفید جهت مقایسه نسبی تکامل خاک های مختلف می باشد ( ۳ ) بر این اساس اهداف این مطالعه عبارتند از : توزیع اشکال مختلف آهن در خـاک د ر ارتبـاط بـا اقلـیم، مـواد مـادری وکلاس زهکشی .توزیع قابلیت مغناطیسی در خاک ها در ارتباط با عوامل خاکساز .