سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن اسدی – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
محمدحسین قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه تهران
مسلم شریفی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

بسیاری از صاحب نظران و محققان، فرهنگ سازمانرا به عنوان منبعی از مزیت رقابتیمورد مطالعه قرار داده اند اما نظریه ها و شواهد تجربی در زمینه فرهنگ سازمانی محدود می باشد. در پژوهش حاضر،قابلیت کاربرد نظریه و مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در سازمان تربیت بدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از این مدل ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اثر بخشی در این سازمان بررسی شده و نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های انجام گرفته بر روی سایر سازمانها در نقاط مختلف جهان، مورد مقایسه قرار داده شده است.