مقاله نقش فرهنگ و مقوله جنسيت در اجراي سياست هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: نقش فرهنگ و مقوله جنسيت در اجراي سياست هاي آموزشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست اجتماعي جنسيت
مقاله سياست آموزشي
مقاله برنامه پنهان آموزشي
مقاله فرامدرنيسم
مقاله كوري جنسيتي
مقاله توسعه بر مبناي جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارنهاوندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر در دنيا، نابرابري هاي فراوان اجتماعي و اقتصادي وجود دارد. الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف، رشد بي سابقه جمعيت، فقر مستمر و گسترده، وجود قدرت هاي بي شمار در فضاهاي سياسي و فرهنگي، همه مي توانند وجود اين نابرابري ها را گسترش دهد. نابرابري هاي مبتني بر جنس يكي از الگوهايي است كه در قلب تمام اين عوامل جاي دارد و همانند تمامي الگوهاي نابرابري (قومي، نژادي و طبقه اي) تاثير خود را بر روند خدمات و سياست ها به اثبات رسانده است.
ترديدي نيست كه مساله تبعيض مبتني بر جنس، در زنجيره رفتارهاي تبعيضي ديگر قرار مي گيرد و در عين حال، كاملا تحت تاثير مسايل تاريخي، روابط و هنجارهاي مسلط اجتماعي، باورهاي جمعي و تفكرات تاريخي و فرهنگي است. سياست اجتماعي كه بر باورهاي فرهنگي هر جامعه اي پي ريزي مي شود، نيز در فرايند و روابط خود، فرد را بر اساس هويت جنسي، محروم يا برخوردار از برخي مناسبات مي كند.
تحليل جنسيت در سياست اجتماعي كه پايه هاي سياست هاي آموزشي و ديگر سياست ها را در جامعه رقم مي زند موضوع اين مقاله است.
ديدگاه هاي پست مدرنيسم، به توسعه ابزارهايي اشاره دارند كه سياست اجتماعي و در راستاي آن سياست آموزشي را در رابطه با تجزيه و تحليل مشكلات مبتني بر جنسيت به كار مي گيرند و از اين طريق، رفتارها و تفكرات قالبي، همچنين به روابط و زمينه هاي آن را در هر جامعه روشن مي نمايد.
سياست آموزشي به مثابه جزيي از سياست اجتماعي با نگاه جانبدارانه كليشه هاي جنسيتي روبه روست كه راه برون رفت از اين مساله، همانا توافق و هماهنگي بين همه دست اندركاران سياست هاي اجتماعي و آموزشي است كه نقش موثري در اين راستا دارند.
در اين مقاله سعي بر آن است تا به نگاهي ژرف به اين بحث، نظريات بيرون كشيده شود و سياست آموزشي در كشور با توجه به جنسيت و فرهنگ بررسي شود.