سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
حمیدرضا موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه طراحی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی
حمید گوهری – کارشناس ارشدطراحی شهری
مهسا خسروشاهی – کارشناس معماری

چکیده:
مراکز تجاری ساخته شده در نظام شهرسازی کشور را بر اساس الگوهای بومی و مدرن می توان شامل بازارهای سنتی و پاساژها دانست . وجود برخی ویژگی های فضایی و عملکردی در این فضاها منجر به افزایش میزان پیاده مداری و حرکت پیاده در آنها شده است که شکل گیری سرمایه را در انواع اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و… در آنها فراهم کرده است .پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی، به دنبال ارائه روابط میان فضاهای تجاری سنتی و مدرن ، پیاده مداری و سرمایه مکانی می باشد. لذا این پژوهش به دنبال آنالیز و شناسایی ویژگی های فضایی و عملکردی مراکز تجاری با مباحث پیاده مداری و سرمایه مکانی بوده تا به تبیین روابط دهد که میان آنها بپردازد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می کیفیاتی نظیر میزان دسترسی به فضاها و الگوهای حرکتی می توانند تاثیر معناداری در روند افزایش سطح سرمایه مکانی در مراکز تجاری سنتی و مدرن داشته باشند و زمینه مناسبی را جهت افزایش سطح سرمایه در ساختار فضاهای عمومی شهر فراهم آورد