سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
جلیل رضوی دهکردی – کارشناس ارشدزلزله
زهرا رییسی دهکردی – کارشناس ارشدجامعه شناسی

چکیده:
از نظر اجتماعی شهرها مکان های مناسبی برای شکل گیری نهادهای اجتماعی ،تحکیم روابط اجتماعی و نگاهداری از ارزش های مورد قبول و هویت ملی و محلی هستند، بنابراین بحث هویت در فضاهای شهری به یکی از مهم ترین موضوعات عصر حاضر تبدیل شده است . بی هویتی و ناهماهنگی ای که امروزه بر فضاهای شهری حاکم است و شاهد آن هستیم ناشی از معماری ناهمگون فضای شهری است که سایه ی خود را بر اقتصاد،زیباسازی شهری و ایجاد محیط نامأنوس برای شهروندان افکنده است. بنابراین مساله ی شکل گیری هویت اجتماعی در فضاهای شهری و عمومی به یکی از مباحث اصلی در علوم اجتماعی و شهرسازی بدل گشته است. این وجیزه مقاله ای بین رشته ای است که نقش فضاهای ١٨ ساله ی شهری را در شکل گیری هویت اجتماعی جوانان ٢۴ شهرشهرکرد مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از روش کیفی و مصاحبه ی گروهی ۵٠ نفر از ١٨ ساله انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند که جوانان ٢۴ نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بیان شده اند