سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی شرقی – پژوهشگر دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:
در تجسم ذهنی و ابتدایی هر فردی، دانشگاه مانند محیطی باتصاویری از فضاهای کلاسها، آزمایشگاهها، سمینارها، کارگاهها و حلقه های دانشجویان گرداگرد استادان، نقش می بندد. در حالیکه طبق ضوابط اولیه در طراحی فضاهای آموزشی، حداقل باید پنجاهدرصد سطح سایت دانشگاه ها بعنوان فضای باز لحاظ گردد. این میزان حتی اگر در فرایند طراحی نیز لحاظ شود؛ در بیشتر اوقات،نقش احتمالی آن در آموزش مداوم و پایدار دانشجویان نادیدهگرفته می شود. در حالیکه بسیاری از مطالعات روانشناسی و محیطشناسی بر تاثیر فضاهای باز بر رفع خستگی دانشجویان در پایان هر درس و ایجاد آمادگی ذهنی برای شروع درس بعدی تاکید دارند.بنابراین مقاله حاضر تلاش دارد تا با واکاوی و بررسی این نظرات با تاکید بر سه موضوع مطالعه و تحقیق دانشجویان، تعاملات علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان با یکدیگر و استراحت و تفریح درفضای باز دانشگاه ها؛ به اهمیت و تاثیر این فضا بر تداوم آموزش دانشجویان بپردازد