سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن فارسیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دنیای کنونی با ویژگی دگرگونی های پر شتاب از عصر ما قبل از خود متمایز شده است. دگرگونی در ویژگی های تقاضا در بازارهای مختلف موجب شده تا رقابت به منزله توانمندترین عنصر برای تاثیرتوسعه فعالیت های تحقیقاتی در کاهش ضایعات ، افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری شود. بسیاری از صنایع در مواجهه با رقابتفزاینده جهانی اقداماتی را آغاز کرده اند تا جریان فعالیت های تحقیق و توسعه را به سمت فعالیت های مشتری – مدا رگرایش دهند. لذا تولید به وسیله تداوم فعالیت های تحقیق و توسعه نقش مهمی در افزایش توان رقابتی صنایع خواهد داشت. در نتیجه، ایجاد فضای مناسب برای نوآوری ها و معطوف به بازارهای جهانی از ضرورت های رقابت پذیری در صنایع است.
برای رسیدن به چنین هدفی، تبادل مستمر اطلاعات بین بخشهای تحقیقات و تولیدی ضروری است، و باید اطلاعات مربوط به تواناییها، روشهای تولیدی و هزینه های مرتبط با آنپیوسته به بخشهای تحقیقاتی مربوط ارسال شود. مفاهیم فوق از بخش تحقیق و توسعه به بخش ساخت با هماهنگی سایر بخشهای مربوطه و ارتباطی متعامل بین تولید و ساخت مهندی و تحقیق و توسعه باید برقرار باشد تا محصولات تولیدی ویژگی های مربوط به بازار های جهانی را داشته باشد. فعالیت های تحقیاتی بایستی همواره خود را با مساله کاهش هزینه ها به وسیله ضایعات و افزایش کیفیت در حال تعامل ببیند.
وقتی با این دیدگاه به روند تحقیقات در مورد ضایعات، کیفیت و بهره وری و مدیریت کارخانه توجه شود ، میزان کاربرد روشهای پیشرفته تولید در صنایع به وسیله بخش تحقیقات مشخص می شود. لذا هدف و نقش تحقیقات در صنایع، ارایه محصولی جامع و کامل از ابعاد کیفیت و قیمت تمام شده و زمان انتظار است که نتیجه آن به سهم بازار و سوددهی بیشتر وب قا و حیات سازمان می انجامد.
موقعیت رقابتی صنایع، تلاشهای تحقیقاتی جهت تعیین نقاط SWOT استعداد وظرفیت منابع، جایگاه و روشهای رسیدن به اهداف رقابتی را بایستی شناسایی کند. در این مقاله پس از تجزیه و تحلیل مشکلات جریان فعالیتها در تحقیق و توسعه مرتبط با صنایع، موارد اجرا شده در طارحی یک نظام طراحی تحقیق و توسعه، در قالب یک تجربه عملی به وسیله به کارگیری روشهای پیشرفته تولید تشریح خواهد شد. به گونه ای که طراحی با هدف کاهش هزینه ها مستلزم تبادل دایمی اطلاعات بین بخشهای تحقیقاتی و تولیدی است و اطلاعات مربوط به توانایی ها، روشها و هزینه های تولید پیوسته مورد نیاز است.