سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
اعظم صالحی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد بسیاری ازکشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی ایفا میکن ن د و سهم آنها در
بخش عمده اشتغال و درامد ملی حائز اهمیت است .این بنگاهها یا شرکتهای اقتصادی کوچک و متوسط، علیرغم اینکه به سر مایه گذاری
کمتری نیاز دارند بازدهی بیشتری داشته و بستر مناسبی برای ایجاد نوآوری و اشتغال و همچنین صادرات را فراهم می آورند .امروزه اگر چه
سازمانها به سرعت درگیر استفاده از فناوری اطلاعات و مصادیق آن جهت پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی وخارجی میباشند ، ام ا لازم است
که تاثیر استفاده از ساختارهای این فناوری را در چابکی سازمانها و توانایی تطبیق و پاسخگو یی آنها به محیط پیرامون خود مورد بررسی قرار
دهیم. در این کار پژوهشی با توجه به محورهای عمده محصول، اطلاعات ، نیروی انسانی و محیط به بررسی آماری تاثیر فناوری اطلاعات بر
چابکی بنگاههای کوچک ومتوسط ایران می پردازیم .