سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا طالقانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر «بیکاری» (به معنای فقدان و یا نقصان فرصتهای شغلی کافی ومناسب برای جمعیت جویای کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار)، یکی از معضلات اساسی کشور ما به شمار می آید.«کار از راه دور» بعنوان رویکردی مبتنی بر فناوری اطلاعات (تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی، پست صوتی، شبکه های محلی، منطقه ای و جهانی نظیر شبکه اینترنت و …) ومتضمن مبانی، مفاهیم، چارچوب ها وقوانین و الزامات ویژه می تواند بعنوان رویکردی اثر بخش در ایجادفرصتهای شغلی جدید مورد توجه قرار گیرد (بویژه دانش آموختگان). در این تحقیق ضمن گذری بر نقش انقلاب فناوری بویژه انقلاب اطلاعات بر مشاغل و ساختارآنها به بررسی «Teleworking» و طرح مقولات مرتبط با آن پرداخته شدهو یک نسخه پیشنهادی برای راه اندازی این نظام در ایران ارائه ردیده است. بدیهی است بهره گیری از فناوری اطلاعات درکشور ما متضمن پیش نیازهایی هماننداموزش فناوری های مربوطه، فراگیری زبان انگلیسی، تعیین متولی هدایت وگسترش فناوری اطلاعات در کشور و تدوین چارچوب ها، قوانین، دستورالعمل ها و ملاحظات حقوقی مربوطه می باشد.
سده جدید و تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعاتی آغاز گر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است، به محوی که بارگیری ساز و کارهای منبعث از این فناوری، موجبات تحقق شکلی جدیدی ازجوامع موسوم به جامعه اطلاعاتی را مهیا ساخته است. در این تحقیق که صورت می گیرد، حرکت در این راستا و همراهی با قافله شتابان دانش و فناوری که مستلزم شناخت مقدمات وبرنامه ریزی است، اهمیت توسعه اطلاعاتی درجهان و تاثیر آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعی و برنامه توسعه اطلاعاتی درجهان و تاثیر آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعی مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.