سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تهمینه شاوردی – کارشناس ارشد جامعه شناسی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماع

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت جدید در کشورهای توسعه یافته مطرح است و حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری ها را دراین کشور ها بهخود اختصاص داده است. گرچه در فناوری اطلاعات مولفه های مختلف نقش دارند لیکن باید «وسایل ارتباط جمعی» و «اطلاعات» را بهعنوان شالوده های اصلی این صنعت در نظر داشت. زیرا توجه به این صنعت ریشه در تحولات وسایل ارتباط جمعی طی سه دهه اخیر دارد که به واسطه پیچیده تر شدن و افزایش قابلیتهای آنها زمینه استفاده از اطلاعات به صورت گسترده و همزمان را امکان پذیر نموده است. از سوی دیگر تحولات علمی در طی چند دهه اخیر اهمیت اطلاعات را دو چندان کرد و اطلاعات را به عنوان یک قدرت مهم و هم وزن با قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی در سطح جهان مطرح نمود. لذا مقاله حاضر مروری بر دو عنصر اصلی در فناروی اطلاعات یعنی اهمیت «اطلاعات» و سهم «وسایل ارتباط جمعی» نوین و تاکید بر نقش آنها در این صنعت دارد. ضمن اینکه در تبیین اهمیت اطلاعاتبه تغییر ارزشها و نگرشها به عنوان یک مولفه مهم اشاره می نماید و نیز در خصوص سهم وسایل ارتباط جمعی نوین، به اینترنت به عنوان یک وسیله نوین می پردازد. همچنین در پایان ویژگی های آن را به عنوان یک وسیله ای موثر در تبلیغات بیان می کند.