سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرخنده اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -کارشناس ارشد سیستم های کی
محمود محمودزاده – کارشناسی ارشد و دانشجوی PhD علوم اقتصادی پژوهشگر و کارشناس دفتر توسعه تجا

چکیده:

به موازات نفوذ فن آوری اطلاعات در بخش های مختلف ، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی نیز با تغییرات زیادی در حوزه کارکرد فعالیت خود مواجه شده اند . تغییرات و فن آوری ، افزای ش رقابت، افزایش هزینه های تبلیغاتی و تغییر تقاضای مشتریان خدمات بهداشتی و درمانی، ساختارهای سازمانی بهداشت و درمان را تغییر می دهد . بنابراین این مؤسسات در شرایط کنونی باید از دو شاخصه انعطاف پذیری و پاسخگویی برخوردار باشند . در این مقاله نقش و جایگاه فناور ی اطلاعات در بهبود کارآیی و اثربخشی مراکز بهداشت و درمان از ابعاد اقتصادیبهداشتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که تأثیر فناوری اطلاعات بر آگاهی و عملکرد پزشکی ، محدودیت های داخلی را از بین می برد و هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهد . بازار الکترونیکی اطلاعات بسیاری از محدودیت های روش سنتی تبادل اطلاعات بهداشتی و درمانی را رفع می نماید و با غلبه بر نامتقارن بودن اطلاعات و موقعیت انحصاری ، زمینه را برای مزیت رقابتی و استفاده از منابع فکری فراهم می کند . تحقیقات انجام یافته نشان می دهد که فناوری اطلاعات از طریق کاهش مقیاس بیمارستانی ، ایجاد صرفه جویی های اقتصادی ، دسترسی On-Line به اطلاعات افزایش میزان بقای بیماران ، کاهش خطاهای پزشکی ، ایجاد ASP و E.Health ،گسترش رقابت و کاهش انحصار ، رفع محدودیت های زمانی مکانی ، همگرایی اطلاعات ، تغ ییر شیوه های مدیریتی ، مراقبت های بهنگام پزشکی و… برکارآیی و اثربخشی تأثیر می گذارد از این نظر، استفاده از تجربیات سایر کشورها در عرصه پزشکی و توجه به پیش نیازهای فنی و حقوقی و آگاه سازی جامعه در جهت نهادمند نمودن کارکردهای فناوری اطلاعات در مراکز بهداشتی و درمانی در ایران ضروری می نماید.