مقاله نقش قارچ ميكوريز آربسكولار بر گياه دارويي گشنيز (.Coriandrum sativum L) در شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: نقش قارچ ميكوريز آربسكولار بر گياه دارويي گشنيز (.Coriandrum sativum L) در شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ ميكوريز آربسكولار
مقاله فسفر
مقاله تنش خشكي
مقاله گشنيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي فراهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ هاي ميكوريز آربسكولار(AMF)  از مهمترين قارچ هاي همزيست با ريشه گياهان مي باشند كه از مهمترين اثرات آن ها مي توان به جذب فسفر از خاك اشاره نمود. به منظور بررسي نقش قارچ ميكوريز آربسكولار بر افزايش رشد، جذب فسفر و صفات ريخت شناسي گياه دارويي گشنيز(Coriandrum sativum L.)  در شرايط تنش خشكي، اين تحقيق در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور انجام گرفت. آزمايش مزرعه اي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار اجرا گرديد. تيمارهاي مورد بررسي شامل كاربرد و عدم كاربرد يک قارچ ميكوريزي به نام (Glomus hoi)، مقادير صفر، ۳۵ و ۷۰ كيلوگرم در هكتار كود فسفر (سوپر فسفات تريپل) و دور آبياري ۳۰ ميلي متر تبخير (آبياري معمول) و ۶۰ ميلي متر تبخير از سطح تشتك تبخير (تنش خشكي) بودند. نتايج نشان داد كه اثر كاربرد قارچ ميكوريزي و فسفر بر عملكرد اندام هوايي، درصد كلنيزاسيون ريشه، عملكرد اندام زميني، درصد اسانس، وزن هزاردانه، مقدار فسفر اندام هوايي، طول ريشه و طول بلندترين ميانگره معني دار و بر ارتفاع گياه، تعداد شاخه فرعي و قطر ساقه معني دار نبود. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه بيشترين ميزان صفات فوق از كاربرد Glomus hoi و ۷۰ كيلوگرم کود فسفر در هكتار و بيشترين درصد اسانس و درصد كلنيزاسيون ريشه از كاربرد ۳۵ كيلوگرم کود فسفر در هكتار به دست آمدند. همچنين اثر دور آبياري بر تمامي شاخص هاي اندازه گيري شده در سطح ۱ درصد معني دار بود و بيشترين ميزان اين صفات از آبياري معمول و بيشترين درصد كلنيزاسيون ريشه، طول ريشه و درصد اسانس در شرايط تنش به دست آمدند. بر اساس نتايج کسب گرديده مشخص مي گردد كه قارچ ميكوريز آربسکولار از طريق افزايش جذب فسفر در شرايط كنترل و تنش خشكي سبب افزايش رشد گياه گشنيز گرديده كه علاوه بر كاهش مصرف كود فسفره که مي تواند گامي مهم در جهت عدم آلودگي خاك باشد، سبب افزايش مقاومت گياه گشنيز در شرايط تنش رطوبتي نيز مي گردد.