سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدحسین لباسچی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهلول عباس زاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کاربرد و عدم کاربرد میکوریزا، مقادیر صفر، ۱۶ و ۳۲ کیلوگرم در هکتار P2O5 و دور آبیاری ۳۰ و ۶۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر بودند. نتایج نشان داد که اثر میکوریزا، فسفر و دورآبیاری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد سرشاخه گلدار، عملکرد اسانس سرشاخه گلدار، عملکرد ریشه، درصد اسانس سرشاخه گ لدار، طول و قطر ریشه معنی دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد میکوریزا موجب کاهش مصرف فسفر گردید که م ی تواند گامی مهم در جهت حرکت به سوی کشاورزی پایدار باشد.