سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا سبزعلیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
آقافخر میرلوحی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا حیدری زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی نقش قارچهای اندوفایت در جذب عناصر ماکرو و میکرو در شرایط شوری در گیاهان میزبان ، دو ژنوتیپ گیاهی فسکیوی بلند ( .Festuca arundinacea Schreb) و یک ژنوتیپ گیاهی فسکیوی مرتعی ،(Huds. F. pratensis)، حاوی اندوفایت انتخاب گردیده با استفاده از قارچ کشهای فولیکور و پروپیکونازول ، کلونهایبدون قارچ این گیاهان تهیه شده و پنجه های جدید از کلونهای حاوی اندوفایت و بدون اندوفایت به محیط کشت هیدروپون یک حاوی محلول غذایی جانسون با نیمه غلظت انتقال داده شدند . گیاهان مورد استفاده برای آزمایش شامل تعداد ٥ پنجه همسان دارای ٣ تا ٤ برگ بودند و در ظروف ٢ لیتری درب دار حاوی محیط کشت جانسون با نصف غلظت قرار گرفتند . تیمار های شوری با غلظت های ۰، ۰/۵ و ۱ درصد نمک طعام در سه تکرار در یک طرح بلو ک کامل تصادفی اعمال شد . پس از دو ماه رشد گیاه در محیط هیدروپونیک، میزان Ca2+ و Mg2+ و Fe۲+ و Mn2+ و Zn۲+ و Cu۲+ و فسفر در ریشه ، غلاف و پهنک برگ به طور جداگانه اندازه گیری گردید . نتایج نشان داد که قارچ های اندوفایت تاثیر قابل توجهی در مقدار عناصر در ریشه و ساقه داشتند. با این حال اثر متقابل با ژنوتیپ گیاهی و در برخی شرایط اثر متقابل با غلظت شوری در محیط هیدروپونیک معنی دار بود . در ساقه و در ژنوتیپ فسکیوی مرتعی گیاهان حاوی اندوفایت به صورت معنی داری Ca2+ و Mg2+ و Fe۲+ و Mn۲+ و Zn۲+ و Cu۲+ و فسفر بیشتری نسبت به گیاهان بدون اندوفایت داشتند ولی در ژنوتیپ های دیگر برتری قابل ملاحظه ایمشاهده نشد . در مقابل در ریشه ، گیاهان حاوی اندوفایت به صورت معنی داری Ca2+ و Mg2+ و Fe۲+ و Mn۲+ بیشتری در ژنوتیپ های فسکیوی بلند نسبت به گیاهان بدون اندوفایت داشتند . بر اساس نتایجاین مطالعه قارچ های اندوفایت بر اساس گونه گیاهی و نوع ژنوتیپ گیاهی می توانند تغذیه گیاه را تحت تاثیر قرار دهند . به نظر می رسد قارچهای همزیست اندوفایت بر مکانیسم های جذب عناصر توسط گیاه موثر هستند و احتمالا می توان از این قارچ های همزیست در اصلاح گیاهان چمنی مقاوم به کمبود عناصر غذایی استفاده کرد.