مقاله نقش قنات در توسعه پايدار روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: نقش قنات در توسعه پايدار روستايي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قنات
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله مطالعه موردي
مقاله داوران (روستا)
مقاله فردوسيه (روستا)
مقاله رفسنجان (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فداكارداوراني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سام آرام عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر از زاويه اي متفاوت به قنات مي نگرد. فرض اصلي مقاله اين است که تامين نياز آب از سوي خود روستاييان با استفاده از قنات و شبکه اجتماعي مورد نياز براي نگهداري، عضويت و استفاده از آب قنات را مي توان منشا افزايش ميل به پيشرفت، ايجاد فضاي مشارکتي و تقويت روحيه توانمندسازي در راستاي تحقق شرايط توسعه پايدارروستايي برشمرد. مطالعه ميداني اين تحقيق در دو روستاي داوران (داراي قنات) و فردوسيه (فاقد قنات) در شهرستان رفسنجان به انجام رسيد. نتايج نشان مي دهد که به لحاظ ميزان توسعه اجتماعي، تفاوت معني دار ميان دو روستاي مورد مطالعه وجود ندارد، اما از اين نظر، تفاوت ميان مالكان و غيرمالكان معني دار و نشان دهنده اهميت قنات در تقويت شاخص هاي توسعه پايدار روستايي در اين مناطق است. ميزان توانمندي در روستاي داراي قنات به طور معني دار بيشتر است. معني داري تفاوت در ميزان مشارکت اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه تاييد نشد، اما از نظر متغير ميزان ميل به پيشرفت، تفاوت ميان دو روستاي مورد مطالعه معني دار است.