سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حسن بیگی – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی- کارشناس بخش انرژی شرکت مهندسی شای
احسان ربیع زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انرژی منبع اولیه فعالیتهای بشر در تمام بخشهای زندگی است. از ابتدا سوختهای فسیلی بعنوان منبع اصلی تامین انرژی مورد نیاز انسان بودهاند. اما دو نگرانی عمده در رابطه با مصرف این
سوختها وجود دارد. اول کاهش سریع منابع سوختی جهان و دوم اثرات مخرب ناشی از مصرف این سوختها بر محیط زیست و افزایش گرمای زمین. لذا امروزه جهانیان به این نتیجه رسیده اند که برایتوسعه پایدار و حفظ محیطزیست, استفاده از حاملها ی انرژی فسیلی باید با منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی, انرژی باد, انرژی گرمای زمین , انرژی بیوماسو غیره جایگزین گردد. ماهیت موانع موجود بر سر راه گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر, نیاز به یک مجموعه اقدامات و سیاستها ی مالی و غیرمالی را مشخص میسازد. این تحقیق برروی اقدامات مالی قابل اجرا در کشور جهت گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر متمرکز شده است. زیرا در حال حاضر, اقدامات و حمایتها ی مالی, رکن اساسی تمام سیاستها ی حمایتی از انرژیها ی تجدیدپذیر را تشکیل میدهد. تجربیات کسب شده در سایر کشورها نشان داده که حمایتها ی مالی جهت هزینههای سرمایه گذاری و عملیاتی, وامها ی با بهره کم، تخفیفات مالیاتی و حذف یارانه اختصاصی به حاملهای انرژی فسیلی،جهت گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بسیار موثر بوده که این اقدامات مالی میتوانند در کشور ما نیز اجرا گردند.