سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رنجکش – دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:

حادثه غی رمترقبه واقعه ای ناگهانی است کـه دراثررخـدادها وعملکردهـای طبیعـی وانـسانی بوجـود مـی آیـد و علـت ایجادمصائبی است که ازظرفیت تطبیق جامعه فراتر می باشد . همه ساله شرایط اضطراری و بلایای طبیعـی منـاطق بیـشماری ازکره زمین راتحت تأثیر قرارمی دهد و آسیبهای جدی به مردم ، اق تصاد ومحیط زیست وارد می کنـد . کـشودمانیزازاین قاعـده مستثنا نیست ودوعامل سیل و زلزله از عمده بلایای طبیعی هستند که کشورما همه ساله باآنها روبرواست . اکثرمـرگ ومیرهـای ناشی ازبحران ها دراصل بازتاب کمبود نیازهای ضروری مردم برای ادامه زندگی است . در شرایط بحران نیاز کلیـدی ایـن اسـت که سیستم بهداشت ودرمان آماده پاسخگویی مناسب باشد . ودر این میان گروههای آسیب پذیر جامعه ازجمله زنان وکودکـان بیشترین نیازرابه کمک دارند . روش : این مقاله مروری برمقالات انگلیسی زبان موجود دراینترنت درسه سال اخیر می باشد . بحث : آمیزه ای ازخطروآسیب پذیری حادثه غیرمترقبه راایجادمی کند . خطر ناشی ازعامل طبیعی ویا انسانی اسـت کـه جنبـه های مختلف زندگی راتهدید می کند وآسیب پذیری فقدان تحمل خطراست . چیزی که درمواقـع بـروز بلایـای طبیعـی حـائز اهمیت است وجود زنان باردار و نوزادان دراین حوادث ونیازآنان به مراقبت های ویژه به دلیل آسـیب پـذیری شـان مـی باشـد . ودراین مرحله است که حضور ماما برای انجام مراقبت های اولیه بهداشتی، تشخیص مواردغیرطبیعی و جداسازی آنها و ارجاع و انتقال گروههای پرخطر به مراکز مجهزتر، نه تنها ضروری است بلکه می تواند میزان مرگ و میـر مـادران و نـوزادا ن را کـم کند . در بسیاری ازموارد استرس ناشی ازبحران می تواندامرزایمان را جلو انداخته و حضورماما می تواند آسیب هـای زایمـان در شرایط بحرانی رابه حداقل برساند . دروضعیت بحران حتی کمترین حد مراقبت از زنان باردار و نوزادان می تواند بطـور مـوثری مورتالیتی و موربیدیت ی آنان راکاهش دهد . ماما به عنوان همراه مادر، درشرایط بحران می تواند در تقلیل آسیب های احتمـالی جسمی و صدمات روحی نقش موثری ایفا کند . نتیجه گیری : حوادث غیر مترقبه در بسیاری از موارد غیرقابل اجتناب اسـت ، اما با مدیریت و استفاده صحیح از منابع بخصوص منابع انسانی دربسیاری از موارد می تـوان از شـدت صـدمات واردهاسـت . وباتوجه به اینکه زنانوکودکان بیشترین جمعیت آسیب پذیرجامعه راتشکیل میدهند، حضورماما در تـیم هـای بحـران ضـروری است . ماما می تواند درتمام مراحل درکنارزنان قرار گیرد وآرامش واطمینان رابه مادربدهد تاشرایط سخت بحـران راپـشت سـر بگذارد وبادانش وتوانمندی خودباعث کاهش عوارض زایمان وپس ازآن می شود . که این مقاله اقداماتی راکه ماما دربحـران مـی تواند انجام دهد به تفکیک ارائه خواهد شد .