سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم عمیدی مظاهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم تیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

حوادث غیر مترقبه وقایعی هستند که به علت گستردگی ت أثیر بر منابع انسانی ومادی و قطع روند طبیعی حیات خـارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده وپتانسیل ایجاد بحرانهای بزرگ را دارا مـی باشـند . از آنجـا کـه کـشور ایـران بـه علـت موقعیـت جغرافیایی وتنوع اق لیمی جزءیکی از کشور های بلاخیز دنیاست و از ۴۰ نوع بلای شناخته شده ۳۱ نوع آن در ایران رخ می دهد و از این جهت رتبه ششم را دارا می باشد برنامه ریزی در جهت کاهش وبه حداقل رساندن عوارض وعواقب این حوادث ضروری است . این مقاله به بررسی نقش متخصصین آموزش بهداشت در کاهش عوارض وعواقب بلایای طبیعی پرداخته است . متن : پیشگیری، پیش بینی و آمادگی وبرنامه ریزی برای مقابله با بحران از وظایف اصلی مسئولین جامعـه مـی باشـد در هـر جامعه ای به صورت رسمی ، عناصر و ارگانهایی مسئولیت مستقیم رسیدگی به مصدومین ومجروحین و امدادرسانی بـه آن هـا و بازسازی مناطق آسیب زده را به عهده دارند وتمام تلاش این عناصر نیز شناسایی , بررسی نحوه برخورد ، تلاش جهـت کـاهش آسیب وانجام اقدامات مناسب در زمان لازم می باشد . سه اولویت اصلی حفظ حیات پس از بلایا عبارتند از : آب ، غذا و سرپناه و در مرحله بعد اما نه با اهم یت کمتر ، بهداشت روانی بازماندگان ، چرا که ظهور تغییرات نا مطلوب جدی در وضعیت افراد حادثـه دیده ( از دست دادن عزیزان ، تخریب خانه وکاشانه ، سرما وگرمای هوا ، اپیدمی بیماری های مختلف ، کمبود آب وغذا ، تـرس وقوع مجدد حادثه و …) تطابق پذیری وتغییر وسیعی رادر بازم اندگان می طلبد . همچنین به دلیل کمبود امکانات مادی ونیروی ا نسانی موظف در مواقع بحران مساعدت ومشارکت آحاد مردم جامعه مورد نیاز است . بسیج و برانگیختن جامعه و سـازماندهی این کمکها اهمیت عمده ای دارد . از میان عناصر گوناگون , عامل نیروی انسانی کار ا ومتخصص از مهمتـرین عوامـل موفقیـت می باشد . از آنجا که اکثر فعالیت ها واقدامات یاد شده برای اثر بخشی وکارایی به دانـش تخصـصی نیازمندنـد ، در ایـن میـان پرسنل متخصص آموزش بهداشت به دلیل دانش تخصصی وماهیت رشته ، توان وپتانسیل ویژه ای برای انجام وظیفه در محـور های یاد شده دارند . بحث ونتیجه گیری : باز سازی وترسیم حمایت های همه جانبه مادی ومعنوی وت أمین تمهیدات لازم بـرای مقابلـه بـا بحـران وعوارض ناشی از آن ، تقویت فعالیت هایی که مردم را توانا می کند تا با بلایا کنار آیند وبا آن مقابله کنند و در راس تمـام آنهـا آموزش پرسنل وامدادگران و به کار گیری واستفاده از نیروهای مردمی باید در دستور کار متخصـصین آمـوزش بهداشـت قـرار گیرد ودر برنامه ریزی برای بحران جایگاه ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شود .