سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احد رسولی – کارشناس ارشد شهرسازی ، شرکت خدمات خط و ابنیة فنی ، دفتر مهندسی و نظارت

چکیده:

در جریان توسعة واگرائی و تشدید جدائی گزینی اجتماعی ، متروی بین شهری تهران – کرج با ایجاد رابطة قطری مسکن – کار – مسکن و کاهش مدت زمان سفر به دو سوم آن ، سازمان فضایی وکالبدی شهر کرج را تحت تأثیر قرار م یدهد . برای سنجش میزان تأثیر با استفاده از مدل هنسن و بر اساس دو آلترناتیو رشد جمعیتی ۳ درصد و۴/۳۶ پذیرش جمعیتی مناطق برآورد میگردد .درجریان این برآورد مناطقی که ایستگا هها در آن واقع گردید هاند به دلیل دسترسی سریع به مترو شدیداً توسعه پیدا کرده و تراکم محلی و منطق های نیز به تبعیت از آن متحول و به توسعة عمودی و رشد بلندمرتب هسازی منجر شده ومراکز منطق های ، جذب و توزیع سفر جدیدی نیز شکل می گیرند که توسعة چند هست های ناقص فعلی را اکمال و کاربریهای موجود شهری را در محل و منطقه دچار دگرگونیهای اساسی می نمایند این ترتیب سازمان فضایی و کالبدی شهر تحت تأثیر راه اندازی مترو شدیداً دگرگون گردیده و پر وسة نظام چند هسته ای ناقص فعلی را تکمیل و شکل خواهد داد