مقاله نقش محافظتي آماده سازي بعد از ايسكمي (Postconditioning) فارماكولوژيك با مصرف عسل طبيعي برروي اندازه انفاركت قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش محافظتي آماده سازي بعد از ايسكمي (Postconditioning) فارماكولوژيك با مصرف عسل طبيعي برروي اندازه انفاركت قلب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عسل
مقاله آماده سازي بعد از ايسكمي
مقاله اندازه انفاركت
مقاله قلب ايزوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: قويمي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتراف اسكويي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عسل بيش از آنكه به عنوان يك ماده غذايي مطرح باشد، به عنوان يك ماده دارويي موثر مورد توجه بوده است. تاكنون نقش محافظتي عسل طبيعي بعنوان يك عامل پست كانديشنينگ فارماكولوژيك گزارش نشده است. لذا اين مطالعه به منظور بررسي اثرات پست كانديشنينگ عسل بر اندازه انفاركت ناشي از ايسكمي- رپرفيوژن (I/R) در قلب ايزوله انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۲ سر رت نر نژاد ويستار در محدوده وزني ۳۲۰-۲۷۰ گرم انجام شد. قلب ايزوله شده رتها به پنج گروه ۱۰-۸ عددي شامل گروه كنترل و چهار گروه آماده سازي بعد از ايسكمي (درمان با غلظتهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۱ درصد عسل و گلوكز با غلظت معادل محلول ۱% عسل) تقسيم شده و تحت ۳۰ دقيقه ايسكمي ناحيه اي و ۱۲۰ دقيقه رپرفيوژن قرار گرفتند. گروه كنترل، در طول آزمايش محلول كربس معمولي و گروههاي پست كانديشنينگ، از ۱۰ دقيقه قبل تا ۱۰ دقيقه بعد از رپرفيوژن، كربس حاوي غلظتهاي مختلف عسل و يا گلوكز دريافت كردند. نمونه ها متعاقب رنگ آميزي با اوانس بلو و برش بصورت قطعات نازك و انكوباسيون با تري فنيل تترازوليوم كلرايد جهت تعيين اندازه انفاركت به روش پلانيمتري بكار رفتند.
يافته ها: پست كانديشنينگ فارماكولوژيك با عسل موجب كاهش معني دار اندازه انفاركت و حجم ناحيه انفاركته قلبهاي ايزوله گرديد. اندازه انفاركت گروه كنترل ۴۷±۳ درصد بود ولي مصرف غلظتهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و عسل و گلوكز بترتيب به ۲۶±۳، ۶±۳، ۵±۲ و ۲۱±۲ درصد (براي همه گروهها) كاهش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: عسل طبيعي بعنوان عامل پست كانديشنينگ اثرات محافظتي برجسته اي بر عليه آسيبهاي I/R داشته و اندازه انفاركت قلب را كاهش مي دهد. احتمالا خواص آنتي اكسيداني, مهار توليد راديكالهاي آزاد و وجود منابع انرژي در عسل در ايجاد اثرات فوق موثرند.