مقاله نقش محافظت کننده پلي مرفيسم FXIII Val34Leu در مقابل ترمبوز وريد عمقي در بيماران مراجعه کننده به سازمان انتقال خون ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: نقش محافظت کننده پلي مرفيسم FXIII Val34Leu در مقابل ترمبوز وريد عمقي در بيماران مراجعه کننده به سازمان انتقال خون ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مرفيسم
مقاله عامل ۱۳ انعقادي
مقاله ترومبوز وريد عمقي
مقاله PCR-RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يك جهش (جاي گزيني تيميدين با گواتين) در اگزون ۲ از زير واحد A در عامل ۱۳ انعقادي، ساختارهاي فيبريني ضعيف تري را ضمن فرآيند انعقاد به وجود مي آورد كه به نظر مي رسد نتيجه آن محافظت شخص در مقابل حمله هاي ترومبوز وريدي است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين شيوع و نقش محافظت كننده پلي مرفيسم  FXIII Val34Leuدر مقابل ترومبوز وريدهاي عمقي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه موردي – شاهدي بر روي ۱۱۶ بيمار مبتلا به ترومبوز وريد عمقي که از دي ماه سال ۱۳۸۱ تا خرداد ماه ۱۳۸۴ به آزمايشگاه مرکزي سازمان انتقال خون (تهران) ارجاع داده شده بودند و ۱۰۰ فرد همسان از نظر سن و جنس انجام شد. پس از استخراج  DNAو واكنش زنجيره اي پليمراز(PCR) ، ژنوتيپ هاي پلي مرفيسم FXIIIA Val34Leu با روش RFLP و در حضور آنزيم محدودگر CfoI شناسايي شدند. داده ها با آزمون آماري مجذور كاي تحليل شدند.
يافته ها: شيوع پلي مورفيسم FXIIIVal34Leu در گروه بيماران و افراد سالم به ترتيب %۲۲٫۴ و %۳۷٫۴ به دست آمد. فراواني آلل لوسين در دو گروه بيماران و افراد سالم به ترتيب %۱۴٫۷ و %۲۰٫۲ بود. بين شيوع اين پلي مرفيسم و جنسيت افراد نيز ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد، پلي مرفيسم FXIIIA Val34Leu فقط يک رخداد طبيعي است و فاقد تاثير محافظتي در برابر ترومبوز وريد عمقي است.