سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان اردکانی – کارشناس ارشد حمل و نقل

چکیده:

محیط راه به عنوان یکی از مؤلفه های سه گانه تاثیرگذار بر ایمنی ٬ از اهمیت و نقش غیرقابل ا نکاری در این زمینه برخوردار است . تاثیرات محیط راه بر ایمنی و تصادفات وسایل نقلیه ای نظیر اتومبیل ٬ دوچرخه و . . . بارها در تحقیقات و مقالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . لیکن این موضوع درخصوص موتورسیکلت به چشم نمی خورد . به طورکلی در کشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده تفریحی از موتورسیکلت ٬ چندان به مباحث مربوط به موتورسیکلت و ایمنی آن ( نظیر تاثیر محیط راه ) پرداخته نمی شود . درحالی که موتورسیکلت به دلیل آسیب پذیری بیشتر و دارا بودن تنها دو چرخ ٬ نسبت به سایر وسایل نقلیه از حساسیت بسیار زیادتری در برابر مخاطرات و نقایص راه برخوردار است . به همین دلیل لزوم بررسی نقش محیط راه درمورد موتورسیکلت بیش از پیش اهمیت می یابد . در مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار محیط راه بر ایمنی موتورسیکلت و نیازهای خاص موتورسیکلت رانان در محیط راه ٬ راهکارها و اقداماتی که می توانند ا یمنی موتورسیکلت رانان را در حین حرکت در یک راه تامین و بهبود بخشند ٬ معرفی می شوند .