سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
یاسمن فتاحی ابرقوه – مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:
نگاهی گذرابه معماری کویری ایران پاسخهای ساده و کهن معماری را باتوجه به شرایط سخت آب و هوایی این مناطق به دست میدهد این نشانه ها گاه درعناصرکالبدی معماری و گاه درنوع مصالح بنایی نمود پیدا می کنند و دربسیاری ازموارد به کارگیری عناصرطبیعی مثل آب ودرخت هم حائز اهمیت است ترکیب طبیعت و مصالح با عناصرمعماری شرایطی را فراهم می اورد که انسان کویری بی نیاز به انرژی مصرفی بتواند شرایط اسایش رادرفضای زندگی خود فراهم اورد امروزه با پیشرفت فناوری و دسترس بودن انرژی ارزان وسایل گرمایش و سرمایش جایگزین خلاقیت معمماری دراستفاده ازروشهای طبیعی شده است درحالیکه جهان به سرعت به سمت بحران انرژی پیش میرود درچنین شرایطی معماری پایداربابهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری ازپتانسیلهای اقلیمی به دنبال برقراری تعادل ازدست رفته بین انسان و محیط است برای رسیدن به این تعادل راهی جز استفاده ازنیروهای طبیعی به عنوان منابع محیطی برای تامین نیازهای انسانی وجود ندارد درمعماری کویری به مسائله انرژی منابع طبیعی و بهره برداری درست ازآنها به عنوان منابع پایدار انرژی درمقابل سوختهای فسیلی ناپایدارتوجه خاص شده است تاحدی که یکی ازویژگیهای بارز معماری این مناطق می باشد ازاین رو هدف ازاین تحقیق ارایه طرحی پایدار ازیک خانه درشرایط کویری است که بتواند نیروهای طبیعی محیط را به انرژی موردنیاز فضا تبدیل کند