مقاله نقش مدرس به عنوان مولفه اي از برنامه درسي در نيل به كارآفريني “مطالعه موردي: نظام آموزش علمي – كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش مدرس به عنوان مولفه اي از برنامه درسي در نيل به كارآفريني “مطالعه موردي: نظام آموزش علمي – كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي”
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله مدرس
مقاله برنامه درسي پنهان
مقاله نظام آموزش عالي علمي – كاربردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش مدرس در نيل به هدف كارآفريني نظام آموزش علمي- كاربردي جهاد كشاورزي خراسان رضوي انجام شده است. رويكرد اين مطالعه، كيفي و روش مطالعه، ارزشيابي و مدل مورد استفاده، مدل خبرگي و نقادي آيزنر بوده است. مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه، ابزار جمع آوري داده ها بوده است. جهت اطمينان از اعتبار يافته ها از انسجام ساختاري، كفايت ارجاعي و اعتبار اجماعي بهره گيري شده است. يافته ها نشان دهنده آن است كه تمركز بيشتر بر مطالب نظري در تدريس، عدم تناسب ايفاي نقش مدرسين با ماهيت مراكز علمي – كاربردي، نا اميد كردن و ايجاد دلسردي در دانشجويان، تحقير دانشجو و عدم اختصاص زمان كافي، از جمله مواردي هستند كه نقشي غير همسو با غايت برنامه درسي قصد شده را نمايان مي سازد.