سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مدندوست – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
اسلامی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
پیروی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به بیان خیلی ساده پی گسترده یک دال بتنی است که در همه نقاط به وسیله خاک حمایت شده است . از آنجایی که خاک از نقطه نظرات مقاومت وسختی خیلی ضعیفتر از پی گسترده بتنی بوده و واکنش خاک یک پارامتر خیلی مهم درطراحی پی های گسترده می باشد ، لذا سازگاری تغییر شکل پی گسترده و واکنش خاک برای هماهنگی با طرح پی گسترده با تأکید بر تغییرات دو عامل عناصرساز های و خصوصیات خاک ضروری است. بیشتر روش های المان محدود برای تحلیل پی ها نیازمند استفاده از ضریب عکس العمل برای مدل کردن واکنش بستر می باشند. واکنش بستر نیز در طراحی پی گسترده باید با واکنش واقعی خاک مقایس ه شود . به دلیل اینکه اغلب واکنش خاک بستر با شرایط مختلف تغییر می نماید، لذا استفاده از ضریب عکس العمل بستر ثابت برای آنالیز و طراحی پی های گسترده یک فرض ساده کننده برای واکنش خاک بوده ومی تواند مهندس ین را به سوی تحلیلها و طراحیهای اشتباه سوق دهد . برای بدس ت آوردن نتایج صحیح، ضرایب عکس العمل بستر باید با تغییر شکل بستر، خصوصیات نواحی بارگذاری شده و خصوصیات بارگذاری سازگار باشند . بنابراین بعد از آنالیز ظرفیت خمشی، روش نواحی مجزا باید برای اندرکنش پی و خاک استفاده شود . معرفی روش نواحی مجزا به مهندسین پی یا گروه مهندسین ژئوتکنیکسازه اجازه می دهد تا بررسی درستی از واکنش بستر پی گسترده با استفاده از تئوری عکس العمل بستر مطابق با اصول مکانیک خاک داشته باشند . با استفاده از روش نواحی مجزا مهندس ژئوتکنیک می تواند مقادیر ضریب عکس العمل بستر را بر مبنای فشار تماسی ا عمال شده روی پی محاسبه نماید . از آنجایی که این ضریب ممکن است در سر تا سر پی گسترده متغیر باشد، لذ ا انتخاب مقادیر مختلف آن بر روی نتایج لنگر خمشی پی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت