مقاله نقش مديريت مبتني بر جامعه محلي در فرايند توسعه پايدار روستايي استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: نقش مديريت مبتني بر جامعه محلي در فرايند توسعه پايدار روستايي استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مبتني بر جامعه محلي
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله مديريت روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدپور لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي و تعيين نقش مديريت مبتني بر جامعه محلي در فرايند توسعه پايدار روستايي انجام شده است. تحقيق فوق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل اعضاي جامعه محلي، کارشناسان مرتبط با فعاليت هاي روستايي (در ادارات جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست، فرمانداري، استانداري آذربايجان غربي) و اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان بودند. با استفاده از فرمول کوکران ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه آماري تعيين شد. در ابتدا با استفاده از آزمون کروسکال واليس ويژگي هاي مورد توافق سه گروه استخراج شدند. نتايج تحليل عاملي تاييدي در محيط نرم افزار LISREL نشان داد، اهميت نسبي دو متغير «سازماندهي» (R2=0.63) و «نظارت و کنترل» (R2=0.62) به عنوان نقش مديريت مبتني بر جامعه محلي بيشتر از ساير نقش هاست. همچنين اين الگو نقش مهمي در برنامه ريزي، سازماندهي، تامين منابع انساني، نظارت و کنترل، و هدايت و رهبري فرايند توسعه پايدار دارد.