سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم قربانی – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
فیروز دریکوندی – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

منظور بررسی نقش مدیران فنی بر شاخص کارآیی درواحدهای پرورش مرغ گوشتی دارای مدیر فنی در استان لرستان تعداد ۱۰۸ واحد پرورش مرغ گوشتی دارای مدیر فنی وبدون مدیر فنی با ظرفیت های متفاوت بیش از ده هزار قطعه از بین واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان به روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شدندو اطلاعات سه دوره جوجه ریزی درسال ۱۳۸۶ از لحاظ عوامل موثر بر شاحص کارآیی از جمله درصد ماندگاری، میانگین وزن سرانه گله، ضریب تبدیل غذایی ومیانگین طول دوره پرورش مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ۹٫۱ SPSS و آزمون t مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد میانگین تلفات، وزن سراته ضریب تبدیل غذایی و طول دوره پرورش درواحد های دارای مدیر فنی و فاقد مدیر فنی به ترتیب ۰٫۶۹±۵٫۴۷ و ۰٫۶۶±۸٫۵۳ درصد ،۰٫۳۸±۲٫۵ و ۰٫۱۶±۲٫۴۳ کیلوگرم، ۲٫۰۹±۰٫۴۷ و ۰٫۳۶±۵۷٫۳۶ و ۲٫۲±۵۳٫۱۳ و ۲٫۸۶±۵۵٫۸۴ روز بود. تفاوت مشاهده شده بین دو گروه مورد بررسی از لحاظ آمارهای مورد بررسی معنی داربود (P<0.01) پس از محاسبه شاخص کارآیی برای دو گروه مورد بررسی در مجموع متوسط شاخص کارآیی برای واحد های دارای مدیر فنی و فاقد مدیر فنی به ترتیب ۵٫۰۰۵±۱۶۹٫۴۷۳ و ۸٫۹۳۵±۲۱۴٫۲۰۹ بود. با توجه به اینکه چنانچه شاخص کارآیی بیش از ۲۰۰ باشد نشان دهنده کارآیی مناسب است واز اگرکمتر از این مقدار باشد نشان دهنده کارآیی پایین واحد تولیدی است.نتایج این بررسی نشان داد که شاخص کار آییدر واحد های فاقد مدیر فنی پایین تر از اندیکس تعریف شده برای این آماره است. لذا نتایج این بررسی نشان داد در مجموع مدیریت پرورش،عملکرد تولیدی و شاخص کارآیی تولید در واحدهای دارای مدیرفنی بهتر است . وحضور کارشناس فنی درواحدهای مرغداری صنعتی به شرط برخورداری از علم و تجربه کافی در افزایش شاخص کارآیی موثراست.