سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل بهناز – شهرک صنعتی مجتمع صنایع لاستیک یزد .

چکیده:

نظر به اینکه یکی از وظایف مدیران در فرآیند مدیریت، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاستهای برنامه ریزی شده می باشد و میزان موفقیت آنها به روش های جلب و عملکرد کلیه کارکنان بستگی دارد لازم است به نیروی انسانی بعنوان جزء لاینفک و مؤثر در انجام امور سازمان به طور خاص توجه شود . از آنجا که فرایند مدیریت و نظریه های نوین و دستاوردهای تازه در این حوزه متوجه نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها می باشد در این تحقیق یک جمعیت نمونه ( محدود ) ۴۵ نفری از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده و روش تحقیق " مصاحبه " به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است . پرسش ها در سه گروه پنج سئوالی تنظیم شده و در هر گروه یکی از فرضیات زیر ( بر اساس فرض مقابل ) مورد بررسی قرارگرفته و اظهارنظر پاسخ دهندگان در این مورد نیز ارزیابی شده است :فرضیه : ۱ اعمال مدیریت با محور نگرش مدیریت منابع انسانی در سیستم های صنعتی در بهبود اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر، تاثیر بسزایی دارد .فرضیه : ۲ ویژگیهای رفتاری در مدیریت کیفیت فراگیر رابطه مستقیم با چگونگی مدیریت منابع انسانی دارد .فرضیه : ۳ در سیستم مدیریت کیفیت فراگیر با محور نگرش مدیریت منابع انسانی تأکید بر قدرت عوامل روحی و غیر مادی درمقایسه باعوامل مادی دارد .نتیجه اینکه طی انجام روشهای تحلیل آمار استنباطی و آزمون فرضهایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است فرضهای فوق الذکر مورد تائید قرار گرفته و بر اساس آراء شرکت کنندگان در این نظرسنجی مشخص شد با احتمال %۹۵ بیش از %۶۰ افراد شاغل در مجموعه صنعتی مورد نظر، موافقت خود را با نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها اعلام نموده اند .