سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب حیدری – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
عبدالحسین نوذری – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
ندا شفیعی – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
آذر مهران نیا – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

چکیده:

بر اساس آمارهای مرکز جهانی حوادث غیر مترقبه وابسته به سازم ان ملل طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۳ میلیـون نفـر در اثـر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده اند . و زندگی بیش از یک میلیارد نفر تحت تاثیر آن دچار مشکلات اساسی شده ، بـر اساس همین آمارها در جهان بیش ا ز ۴۰ نوع حادثه رخ میدهد که بواسطه شرایط اقلیمی و جغرا فیـائی کـشور مـا ایـران و از آنجائی که کشور ما روی خط کمربند زلزله ای قراردارد که اقیانوس آرام را به هیمالیا و آلپ و آمریکای مرکزی پیوند داده قـرار دارد و نیز در بین کشمکشهای دو صفحه بزرگ عربستان و هیمالیا همواره سرزمین ما دچار تنشهائی می شود کـه بـه صـورت زلزله ، زمین لرز ه ، لغزش و غیره نمود پیدا میکند، همواره شاهد بروز حوادث ناگواری هستیم که مخوفترین آن زلزلـه ویرانگـر بم بود که هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد . از هنگام زلزله رود بار و منجیل در سال ۱۳۶۹ که خطر حوادث طبیعی بـه طـور جدی در بین مسئولین مملکتی مورد باور قرار گرف ت و باعث تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه ودخیـل نمـودن علـم مـدیریت بحران به طور عملی گردید و باعث شد که بطور اساسی مشکلات ناشی از حوادث غیـر طبیعـی مـورد مطالعـه قـرار گیـرد . در صورتی که مدیریتی بر این چرخه حوادث و سیر طبیعی آن اعمال نگردد میزان آسیبهای حاصله بـه مراتـب بـیش از خـسارت اولیه ناشی از حادثه بوجود آمده میشود .
چرخه مدیریت بحران به طور کلی ۴ مرحله را برای دخالت بشر در حوادث طبیعی مد نظر قرارداده که بررسی و بکار گیری آن باعث تحمل مشکلات ناشی از حوادث برای انـسانها شـد کـه عبارتنـد از پـیش گیـری ، آمـادگی ، ارائـه خـدمات اضـطراری و سازماندهی که این چهار مرحله میتواند د ر ۳ حالت قبل – حین – بعد از حادثه نقش محوری ایفا نماید . این مقاله مـروری بـا هدفی آینده نگر بر مدیریت بحران و نقش آن در حوادث غیر مترقبه و تاثیر بر زندگی انسان انجام گرفته که در اصل مقالـه بـه طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته .