سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)
احمد اخیانی – مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)
فرامرز فائز نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)

چکیده:

بمنظور تعیین نحوه مصرف بهینه کودهای اصلی در شرایط شور آزمایشی در مزرعه زیرآب میامی در سالهای ۷۹-۱۳۷۷ در طی دو سال اجرا شد. طرح با سه آزمایش در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید آزمایش اول با دو فاکتور کود ازته ( ۴سطح) و سه کیفیت آب آبیاری ( ۳ سطح – <4dS/m و ۸-۴dS/m و ۱۲-۱۰ dS/m ) با ۱۲ تیمار، ازمایش دوم با دو فاکتور کود فسفر ( ۳ سطح) و سه کیفیت آب آبیاری، آزمایش سوم نیز با دو فاکتور کود پتاسه ( ۳سطح) و سه کیفیت آب آبیاری با ۹ تیمار در کرتهای ۳ متر مربعی اجرا گردید نتایج حاصله از این آزمایشها نشان داد که عملکرد دانه گندم تحت تاثیر مستقیم شوری آب آبیاری قرار گرفته و به نحوی که بعد از شوری آستانه کاهش محصول با شورتر شدن آب آبیاری از عملکرد کاسته شد. علاوه بر این ملاحظه گردید که میزان نیاز گندم به کود ازته و پتاسه با شورتر شدن آب آبیاری افزایش یافت. اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمارها در هر سه آزمایش از نظر آماری در سطح ۱% معنی دار گردید. مقایسه میانگینهای حاصل از تیمارهای مختلف سوح کودی و شوری نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری و در شوری ۱۱ دسی زیمنس بر متر مصرف ۳۰% بیشتر کودهای ازته و پتاسه نسبت به توصیه در شرایط غیر شور موجب افزایش محصول گردید که از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۹ درصد اطن افزایش محصول ( دانه گندم ) معنی دار گردید.