سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام کلانتری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان – معاونت غذا ودارو و دفتر تحقیق
ناصر حاج اکبری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان – معاونت غذا ودارو و دفتر تحقیق
سحر شمس – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان – معاونت غذا ودارو و دفتر تحقیق

چکیده:

پهناوری کشور ایران و قرارگرفتن روی خطوط جهانی زلزله وجود چندین گسل فعال در استان هـای مختلـف کـشور و تنوع آب و هوایی ایران را در ردیف ده کشور حادثه خیز جهان قرار داده است . تجربه حوادث غیر مترقبه چند سال اخیر نشان داده است که عدم وجود نگاه پیشگیرانه در مدیریت بحـ ران کـشور مـی توانـد منجر به بروز خسارات جانی و مالی بیشماری گردد . مدیریت بحران مستلزم آگاهی همه جانبه از چگونگی بروز،محل وقوع،شدت حادثه و ارزیابی نیاز منطقـه بـروز حادثـه از ابعـادمختلف بوده و نیز لزوم برنامه ریزی در جهت آمادگی قبلی و عملیاتی در حین بروز حوادث غیر مترقبه مشهود است . سر فصلهای مطرح شده :- سطوح بحران – سطح صفر – سطح یک و دو – سطح سه سطح چهارشنبه – مراحل برخورد با یـک سـانحه طبیعی و غیر مترقبه – اقدامات و برنامه ریزی ها برای جلوگیری و آمادگی قبل از بروز بحران – پاسخ به بحران – فعالیتهای پـس از بحران – نیاز های سازمانی برای مقابله با بحران در بحث دارو – تجربه – نیروی انسانی کافی – تجهیزات و به طور خـاص دارو – ذخیـره سازی کافی اقلام مورد نیاز – جایگاه کمکهای دارویی داخلی و خارجی هنگام بروز حوادث غیر مترقبه – اهدا کننـدگان – کمکهـای دارویی جمع آوری شده مردمی – کمکهای دارویی ارسالی از طرف شـرک تهای دارویـی – کمکهـای دارویـی کـشورهای خـارجی – کمکهای دارویی سازمانهای بین المللی – نگاه کارگاهی :- فرض کنید در سحرگاه امروز با یـک حادثـه غیـر مترقبـه طبیعـی بـا وسعت زیاد در سطح چهار مواجه گردیده اید آیا میدانید اولین اقدامات لازم چه خواهد بود؟ – پیش بینی های لازم برای م واجهه با حوادث غیر مترقبه در سطح مدیریت دارویی دانشگاهها بر اساس تجربیات مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشـکی کرمـان در زلزله های بم (۱۳۸۲) وزرند (۱۳۸۳) تحلیل هایی در این راستا ارائه خواهد شد . بحث و نتیجه گیری : با توجه به بروز حـوادث غیـر مترقبه متعدد در سالهای اخیر هم اکنون شاهد باور مسئولین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشـکی مبنـی بـر لـزوم برنامـه ریزی جدی در جهت تقویت تشکیلات ستاد بحران در سطوح کشوری واستانی میباشیم . در کنار هماهنگی مدیران ارشد نظـام دارویی با مسئولین محلی در جهت پشتیبانی بحران و همکاری بی شائبه شرکتهای توز یـع کننـده دارو،کمبـود مقتعـی برخـی داروهای وارداتی،عدم تخصیص بودجه کافی جهت ذخیره سازی اقلام ضروری،کمبود نیروی انسانی متخصص به منظور استمرار خدمات دارویی در حین بحران و …… نقاط قوت و ضعف مدیریت نظام دارویی کشور در مقابله با حوادث غیـر مترقبـه را تـشکیل می دهد . رایزنی با مدیران دارویی درگیر در بحرانهای گذشته و تحلیل پیشنهادات آنها می تواند منجر به حذف نقاط ضعف ایـن سیستم شود .