سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا دریساوی بهمنشیر –

چکیده:

فواید کاربرد مدیریت دانش امروزه برکسی پوشیده نیست . تغییرات سریع دردنیای امروزسازمانها رابا چالش های مختلفی روبرو کرده است که به کمک ابزارهای مدیریتی وفن آوری های نوین ، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده می کنند ومدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش با روش استاندارد دریک سازمان متناسب است ومی توان گفت پایه واساس مدیریت دانش دریک دوره کوتاه مدت به بهره برداری ب هینه ازاطلاعات قابل دسترس ومنابع موجود دریک سازمان منجر خواهد شد ودردوره های بلند مدت نیز می تواند پایه جدیدی جهت پیشرفت وتوسعه درمنافع تجاری باشدومهارت ها رابرای آینده مطمئن تقویت کند .مدیریت دانش ، نگرشی است که می تواند ازسوی مدیریت فعلی سازمان ها باکمی ا نعطاف پیاده سازی شود ورقابت پذیری درآینده وازدست ندادن سرمایه های دانشی رابه ارمغان بیاورد وبالحاظ کردن بکارگیری فرآیند هایی جهت حداکثر سازی سرعت ، حداقل سازی هزینه ،حداک ثر سازی اثر بخشی وجلوگیری از پرش های نافرجام باشد . مدیریت دانش برای همه سازمان هایی که خواهان پیشرفت وارتقا هستند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد . بخش خصوصی اولین قدمها رادرزمینه پیاده سازی مدیریت دانش برداشته است اما دولت به دنبال بخش خصوصی درحرکت است واگرسازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش رادرجایگاه مناسب آن تشخیص دهد درعرصه ه ای رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد.