سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

مدیریت دانش ، توانایی استفاده از دانش جمعی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی درفرایند تولید می باشد . مدیریت دانش ، فرای ند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی ، انتقال و استفاده صحیح از اطلا عات و تجربیات داخلی سازمانی را مورد توجه قرار می دهد . راز بقای جوامع امروزی در عصر فرا صنعتی و رسیدن به توسعه و ایجاد ثروت، استفاده از مفاهیم مدیریت دانشی در راستای ایجاد و توسعه کارآفرینی در شرکت های کوچک ومتوسط (SMEs) می باشد.امروزه، جوامعی می توانند د ر مسیر توسعه حرکت کنند که با ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری، منابع انسانی خود را به دانش و مهارتهای کارآفرینانه و سازنده تجهیز کنند. در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی از نقش مدیریت دانش در کارآفرینی شرکت های کوچک ومتوسط و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آ نها، بیان مختصری از تعاریف، اهمیت و ضرورت ونقش مدیریت دانش در شرکت های کوچک ومتوسط، مطرح می گردد. در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث ونتیجه گیری،کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.