سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
فرضعلی حیدری فیروزجایی – شرکت مخابرات استان مازندران

چکیده:

مدیریت دانش یک روند آگاهانه ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، ارایه دانش، توزیع دانش و کاربرد آن است. استفاده از فناوری باعث بهره وری افراد وانسجام اطلاعات در درون سازمان شده و سیستم های اجتماعی تعبیر اطلاعات را از طریق ارایه دیدگاه های مختلف در یک زمینه انجام می دهند. تحقیق و توسعه (R&D) در بستر تغییر و تحول خود امروزه به عنوان یک فعالیتعمده صنعتی و دولتی بدل شد ه است و به صورت سازمان هاییجهت پاسخگویی به مسایل صنعتی، تکنولوژیکی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی ملل جهان و یکی از ابزارهای قدرت کشورها جهت توسعه اقتصادی جامعه در آمده اند. مقاله حاضر حاویمباحثی درباره این است که چگونه فرایند مدیریت دانش را به فعالیتهایی درزمینه تحقیق و توسعه با تلفیق فناوری های جدید مبتنی بر ارتباطات و اطلاعات و فعالیتهای مرتبط با بهره گیری از آن بسط و گسترش داد. رشد بیکاری و شکاف دیجیتالی، فاصله سطوح دانش و آگاهی را بین کشورهای جهان و جامعه جهانی به دنبال داشته است. سازمان ها با تمرکز بر عامل های دانش و فناوری و ایجاد موازنه و تعامل بین این ها می توانند با ایجاد یک محیط کاری پویا و آموزنده، پیشرفت های رقابتی شان با اتکا بر واحدهای تحقیق و توسعه حفظ کنند.