سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدوی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور یکم

چکیده:

نقش و جایگاه آب در جوامع بشری در زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشی است بسیار تاثیر گذار و سرنوشت ساز و امروزه این نقش با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی و پدیده خشکسالی بیش از هر زمانی اهمیت خود را نمایان ساخته است. متجاوز از ٧٥ % منا بع آب کشور از طریق سیستم شبکه های آبیاری به مصرف کشاورزی می رسد . اجزاء این سیستم، شبکه انتقال، توزیع و مصرف آن در مزرعه می باشد . در این مقاله نقش مدیریت در سطح مزرعه که مربوط به مدیریت آب آبیاری در سیستم های درجه ٣ و ٤ می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مطالعات مدیریت مصرف آب در مزارع دشت مغان به منظور دست یابی به اهداف مصرف بهینه آب انجام می شود . بخشی از این مطالعات در دست اقدام و بخش عمده أی به پایان رسیده است . نتیجه کار بسیار مطلوب بوده و امکان تعمیم آن بعنوان الگویی در سطح منطقه و سایر مناطق می تواند مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد . بر طبق أین مطالعات، اعمال مدیریت آبیاری موجب شده است که با مصرف آب کمتر، عملکرد محصول بیشتر و درآمد زارع افزایش یابد یعنی هم آب بهای کمتری پرداخت شود و هم درآمد بیشتری بدست آید . هزینه های اعمال مدیریت به ویژه در مقیاس وسیع اراضی در مقایسه با افزایش درآمد بسیار کم و ناچیز می باشد . مطالعات فوق نشان داده است که نقش مدیریت در مصرف صحیح و به میزان نیاز در مقایسه با هزینه مربوطه بیش از نقش عملیات اجرائی فیزیکی می باشد.