سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد رفیعی – معاون طرح و برنامه و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
مرتضی کوشا – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

امروزه اطلاعات بعنوان عامل ی پر ارزش در کنار سایر عوامل تول ید بشمار می آید. باتغییرات سریع تکنولوژیک، جهانی شدن وگسترده تر شدن دامنه
کارآمد از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی است . مزایای غیرقابل انکار فن آوری اطلاعات(IS) فعالیت موسسات ، وجود سیستمهای اطلاعاتی ۲
در افزایش دقت و سرعت جریان امور، بهبود کیفیت ، کاهش هزینه ها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده سازمانها به سرعت به استقرار و (IT)
استفاده از سیستمهای اطلاعاتی روی آورند . آز آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی تنها دلیل اجرای یک پروژه فن آوری اطلاعات است از
اینرو تعریف موفقیت در ابتدای پروژه و شناسایی و مدیریت ریسک ها و مخاطرات و روشی که بتوان آنها را پیگیری نمود ، از الزامات اساسی موفقیت
پروژه های فن اوری اطلاعات است . این مقاله تلاشی است در جهت تبیین نقش مدیریت ریسک درموفقیت پروژه های فن آوری اطلاعات و چگونگی
مدیریت موثر آن.
فن آوری اطلاعات در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داده ها و شبک ههای مخابراتی بسرعت درحال پیشرفت و دگرگونی است.
بیشتر مدیران سازمانها به اهمیت استفاده از این ف نآوری در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانها و رضایت بیشتر مشتریان واقف گردیده اند. عدم
علاوه برآنکه باعث عدم تحقق منافع پیش بینی شده می گردد احتمالاً موجب شکست این IT توجه به ظرافت های مدیریتی در اجرای پروژه های
به ضررهای مالی و اقتصادی آن محدود نمی شود و ممکن است تا سرحد شکست یک سازمان نیز ادامه IT پروژه ها خواهد شد. شکست پروژه های
نقش اساسی ایفا می کند. مدیریت ریسک بایستی یک it یابد. دراین میان شناسایی و مدیریت ریسکهای مشاهده شده قبل و حین اجرای پروژه
فعالیت پیشگیرانه باشد. موفقیت در شناسایی و کاهش ریسکهای پروژه م یتواند مخاطرات و مشکلات فنی و غیرفنی را برای مدیران و ذینفعان
کلیدی مشهود کرده منابع را درحوزه هایی که ریسک بالاست متمرکز نماید و ضمن قراردادن ریسک ها در محدود ههای منطقی آنها را به شیوه ای
صحیح و قابل سنجش مدیریت کند. دراین مقاله ابتدا به ویژگیهای پروژه های فن آوری اطلاعات اشاره شده سپس ضمن برشمردن عوامل موثر بر
عملکرد پروژه های فن آوری اطلاعات، فرایند مدیریت ریسک و روشهای کاهش ریسکها تشریح خواهد شد.