سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود رفیعی – معاون طرح و برنامه و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
مرتضی کوشا – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

امروزه اطلاعات بعنوان عامل ی پر ارزش در کنار سایر عوامل تولید بشمار می آید. باتغییرات سریع تکنولوژیک، جهانی شدن وگسترده تر شدن دامنه فعالیت موسسات ، وجود سیستمهای اطلاعاتی (IS) کارآمد از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی است . مزایای غیرقابل انکار فن آوری اطلاعات (IT) در افزایش دقت و سرعت جریان امور، افزایش کیفیت جها نی، کاهش هزین هها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده سازمانها به سرعت به استقرار و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی روی آورند . آز آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی تنها دلیل اجرای یک پروژة فن آوری اطلاعات است از اینرو تعریف موفقیت در ابتدای پروژه و شناسایی و مدیریت ریسک ها و مخاطرات و روشی که بتوان آنها را پیگیری نمود، از الزامات اساسی موفقیت پروژه های فن اوری اطلاعات است . این مقاله تلاشی است در جهت تبیین نقش مدیریت ریسک درموفقیت پروژه های فن آوری اطلاعات و چگونگی مدیریت موثر آن..فن آوری اطلاعات در زمین ههای سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داد هها و شبک ههای مخابراتی بسرعت درحال پیشرفت و دگرگونی است. بیشتر مدیران سازمانها به اهمیت استفاده از این ف نآوری در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانها و رضایت بیشتر مشتریان واقف گردیده اند. عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در اجرای پروژه های IT علاوه برآنکه باعث عدم تحقق منافع پیش بینی شده می گردد احتمالاً موجب شکست این پروژه ها خواهد شد. شکست پروژه های IT به ضررهای مالی و اقتصادی آن محدود نمی شود و ممکن است تا سرحد شکست یک سازمان نیز ادامه یابد. دراین میان شناسایی و مدیریت ریسکهای مشاهده شده قبل و حین اجرای پروژه it نقش اساسی ایفا می کند. مدیریت ریسک بایستی یک فعالیت پیشگیرانه باشد. موفقیت در شناسایی و کاهش ریسکهای پروژه م یتواند مخاطرات و مشکلات فنی و غیرفنی را برای مدیران و ذینفعان کلیدی مشهود کرده منابع را درحوزه هایی که ریسک بالاست متمرکز نماید و ضمن قراردادن ریسک ها در محدود ههای منطقی آنها را به شیو های صحیح و قابل سنجش مدیریت کند. دراین مقاله ابتدا به ویژگیهای پروژه های فن آوری اطلاعات اشاره شده سپس ضمن برشمردن عوامل موثر بر عملکرد پروژه های ف نآوری اطلاعات، فرایند مدیریت ریسک و روشهای کاهش ریسکها تشریح خواهد شد.