سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا

چکیده:

کسب مزیت رقابتی در سازمان در گرو تولید کیفی و با هزینه مطلوب م ی باشد در ف رآیند تولید مجموعه عوامل داخلی و خارجی سازمان بایستی به شکل موثر نقش ایفا تا اهداف سازمان به خوب ی و با اثربخشی تحقق یاب د. در این راستا امین کنندگان در تامین نر م افزارها، دانش فنی، مواد اولیه و خدمات نقش مهمی در رقابتی شدن سازمان به عهده دارند. امروزه رسازما ن های برتر تامی ن کنندگان به عنوان مشارک و یکی از توانمندسازهای سازما ن ها به شکل عملیاتی و واقعی مورد توجه قرار گرفته و این اقدام و عمل نشات گرفته از این تفکر است که تولید کیفی و کسب مزیت رقابتی بدون تامی ن کنندگان کیفی، دلسوز و وفادار تقریب اٌ غیرممکن و یا حداقل در درازمدت امکا ن پذیر نیست بنابراین با مدیریت علمی و منطقی بر زنجی ره تامی ن کنندگان به عنوان یکی از مؤلفه های مهم مدیریت راهبردی م ی توان به مزیت رقابتی دسترسی پیدانمود. براساس مد ل های سرآمد ی، سازمان بایستی نگرش سنتی نسبت به تامی ن کنندگان که در آن تامی ن کنندگان به عنوان
عوامل جدا هستند به نگرش مترقی که در آن تامی نکنندگان جزء تفکی کناپذیر کار و شریک واقعی هستند تبدیل و از این طریق با نظام ی کپارچه زنجیره تامی ن، مدیریت و در تدوین چش م اندازهای بلن د مدت، استراتژ ی ها و ماموری تهای سازمان از توانمندی های بالقوه و بالفعل تامی ن کنندگان در طیف وسیعی استفاده شود، براین اساس و با تو جه به اهمیت مدیریت زنجیره تامین در این مقاله که مستند بر تجارب در یکی از شرک ت های بزر گ صنعتی است، سعی بر آن است مفهوم زنجیره تامین بیان و نظام یکپارچه و مولف هها توجه به زنجیره تامین تبیین گردد.