سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق
احمد رضوی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در سالهای اخیر مدیریت مشارکتی بعنوان راهکاری موثر جهت بهبود روشهای اجرایی در تمامی زمینه ها پذیرفته است. برخی از مزایای این روش مدیریت عبارت است از:
– مردم که هدف از اصلی هر گونه فعالیت اجرایی می باشند، کار و فعالیت را از آن خود احساس می کنند.
– مدیریت مشارکتی باعث کارآیی و پایداری سیستم می گردد.
– مشارکتهای مردمی در انجام فعالیت ها موجب کاهش هزینه های عملیات اجرایی می گردد.
امروزه در جهان موضوعمدیریت مشارکتی بعنوان یک الگو برای توسعه فعالیت های اجرایی دولتها اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است.
در زمینه مدیریت شبکه های آبیاری (که نقش بسیار مهمی در تولید محصولات کشاورزی دارد) نیز موضوع مشارکت اهمیت زیادی پیدا کرده است. و در این راستا عمده کمک های نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی در زمینه توسعه آبیاری، منوط به توسعه مشارکتهای مردمی در مدیریت شبکه ها شده است.
موضوع این مقاله گزارش بازدید فنی از کشور ترکیه که در پاییز سال ۱۳۸۰ و در قالب دوره های آموزشی وام بانک جهانی به جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه بهسازی آبیار ی(IIP) و به منظور آشنایی با تجربه های آن کشور در زمینه مدیریت مشارکتی در امرنگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری صورت گرفت، می باشد. در مقاله حاضر اگر چه نتایج حاصل از بازدید ارائه خواهد شد، لیکن رهیافت های آن می توان برای سیاست گذاری مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری کشور ما نیز مفید باشد.