سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود شفیعی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی شریف
بهروز کریمی – عضو هیأت علمی دانشکده صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده ، یک برنامه مداوم جایگزینی کالاست که با تبادل اطلاعات ما بین مشتری و تأ مینکننده (یا فروشنده) بمنظور مد یریت فرآ یند تأمین کالا در مغازه یا انبار، بکار میرود. در این برنامه، مشتری تنها به اندازه نیاز و تقاضای مشتریان، در انبار ، موجودی نگهداری می کند. همین کار ، ت أمینکننده را قادر می سازد تا بهتر بتواند در فراهم کردن مقدار محصول مورد ن ی از مشتری، مشارکت نما ید. در دنیای با رقابت نزد یک کنونی، موسسات ب یشتر بدنبال آن هستند که هز ینه و سطح موجودی خود را کاهش داده و به حداکثر سود برسند و مدیریت موجودی توسط فروشنده، نقشی اساسی در راه نیل به ای ن اهد اف دارد. در ای ن مقاله سعی بر آنست تا به نحوه پیادهسازی، ضرورت بهرهگیری، تأثیرات، فواید و همچنین محدودیتهای بکارگیری مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیرههای عرضه پرداخته شود.