مقاله نقش مركز مراقبت بعد از خروج در اشتغال زايي زنان زنداني خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش مركز مراقبت بعد از خروج در اشتغال زايي زنان زنداني خوزستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال زايي
مقاله بازگشت به جرم
مقاله زنان زنداني
مقاله زندانهاي خوزستان
مقاله مركز مراقبت بعد از خروج استان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: براتوند محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: اين بررسي به مطالعه و ارزيابي عملكرد مركز مراقبت بعد از خروج زندانهاي استان خوزستان در ايجاد اشتغال براي زندانيان زن خوزستاني و جلوگيري از تكرار جرم آنها در سال ۱۳۸۵ مي پردازد.
روش تحقيق: پرونده ۱۲۴ زن زنداني آزاد شده در اين سال بررسي شد و مجموعه خدمات رفاهي و تسهيلاتي مركز مراقبت بعد از خروج استان خوزستان براي اين دسته از زنان ارزيابي گرديد. اين مركز به عنوان پل ارتباطي بين مددجويان نيازمند و جامعه بيرون براي تطابق آنها بصورت چتر حمايت مالي ـ رفاهي عمل مي نمايد و با بررسي اوليه پيشينه خانوادگي و معيشتي زندانيان نيازمند در قبل و بعد از آزادي و محاسبه وضعيت فعلي و اثرات مخرب مالي حبس كيفري بر مددجو و خانواده وي به اعطاي خدمات در قالب وامهاي اشتغال زايي كم بهره و بعضا بلاعوض اقدام مي نمايد.
يافته هاي پژوهش: نتايج اوليه آماري نشان داد كه ۴۸% از زنان آزاد شده تحت پوشش خدمات و تسهيلات مركز قرار گرفته؛ ۵۲% كم سواد، ۴۲% داراي مدارك فني ـ حرفه اي، ۶۴% جرايم موادمخدر و سرقت بوده و سطح اشتغال زايي ۶۲% مي باشد. ميانه سني مددجويان ۳۴ سال و ۷۲% از آنها متاهل بوده اند سطح و درجه اشتغال زايي مددجويان با سن، سواد و تاهل آنها همبستگي مثبت دارد، ولي با نوع جرم زنان زنداني رابطه معناداري ملاحظه نشد. شاخص بازگشت به جرم زنان دريافت كننده خدمات ۴/۳ % بوده و با سن، سواد و تاهل مددجويان همبستگي منفي آمد. بحث با افزايش شاخص سواد و سن مددجويان و تاهل آنها امكان استفاده مطلوبتر از تسهيلات و وامهاي دريافتي و سطح اشتغال زايي زندانيان زن بالاتر مي رود. كمترين تاثير اشتغال زايي خدمات مركز بر مجرمان منكراتي، مجردان و سطوح تحصيلي ابتدايي بوده است. تشويق و ايجاد تسهيلات براي اخذ مدارك و تخصصهاي آموزشكده و مراكز فني ـ حرفه اي در دوران حبس به دليل رابطه قوي با سطح اشتغال زايي و پيشگيري از بروز جرم در زندانيان زن، مفيد است.