سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا مختاری اسکی – اعضاء هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
مهدی مرتضوی – اعضاء هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

نقش دانش کشاورزی در توسعه و جبران عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه برای بسیاری از سازمانهای پشتیبان توسعه مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد آشکار شده است. یکی از رهیافتهای مهم در استفاده از دانش کشاورزی، بهره گیری از عنصر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای گوناگون است. هر کسب و کاری از جمله کشاورزی در یک زیست بوم فعالیت می کند. همان طور که زیست بوم دیجیتال در صنعت و خدمات سبب توسعه
سریع و شدیدی شده است عده ایمعتقدند که این اتفاق می تواند در بخش کشاورزی نیز تکرار شود. بیداری جهانی بخش کشاورزی برای استفاده از فرصت های بی سابقه فعلی سبب ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت گروهی از بهره برداران کشاورزی در زیست بوم دیجیتال کشاورزی شده است. مرکز آموزش کشاورزی به عنوان یک سازمان واسطه در زنجیره دانش کشاورزی می تواند به شیوه های گوناگون، زمینه ساز تقویت زیست بوم دیجیتال کشاورزی در کانون بهره برداری کشاورزی و دگرگونی در ترکیب شغلی بخش گردد. گرچه مشاغل کشاورزی به نسبت بخشهای خدمات و صنعت در حال کاهش است اما سرعت تنوع بخشی و دگرگونی در این مشاغل خاصه در ایران به شدت بالاست.