مقاله نقش مشاركت در تصميم گيري، دلبستگي شغلي، جايگزين هاي شغلي و… در عدالت سازماني ادراك شده مربيان آموزشگاههاي استثنايي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش مشاركت در تصميم گيري، دلبستگي شغلي، جايگزين هاي شغلي و… در عدالت سازماني ادراك شده مربيان آموزشگاههاي استثنايي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت
مقاله تصميم گيري
مقاله دلبستگي شغلي
مقاله جايگزين هاي شغلي
مقاله عدالت سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسي نقش مشاركت در تصميم گيري، رفتار مدني سازماني، رضايت از پرداخت، ميل به ماندن، ترك خدمت، جايگزين هاي شغلي، اعتماد سازماني، دلبستگي  شغلي و دلبستگي به كار در عدالت سازماني ادراك شده (در ابعاد عدالت توزيعي، رويه اي و ارتباطي) مربيان آموزشگاههاي استثنايي شهر اصفهان است. بدين منظور از بين كليه مربيان آموزشگاههاي استثنايي شهر اصفهان ۲۳۱ نفر (۵۲ مرد و ۱۷۹ زن) به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش شامل ۳ پرسشنامه براي سنجش ابعاد عدالت سازماني و ۹ پرسشنامه براي سنجش متغيرهاي پيش بين بوده است. داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام تحليل شد. نتايج حاصل نشان داد كه به ترتيب رضايت از پرداخت، ترك خدمت، مشاركت در تصميم گيري، دلبستگي به كار و ميل به ماندن براي عدالت توزيعي، مشاركت در تصميم گيري، اعتماد سازماني، دلبستگي شغلي و رضايت از پرداخت براي عدالت رويه اي و مشاركت در تصميم گيري، ترك خدمت و اعتماد سازماني براي عدالت ارتباطي داراي توان پيش بيني معنادار (P<0.05) هستند.